УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт яндан хоолой


head conduit


напорный трубопровод

түрэлтэт яндан хоолой


penstock conduit


напорный трубопровод

Цахилгаан станцийн турбинд усыг даралтаар хүргэдэг хоолой.

Эх сурвалж: орчуулга

Channel that carries water under pressure to the power plant's turbines.

Source Merriam-Webster's compact visual dictionary p934
Нэмэлт тайлбар

УЦС, насос станцийн

түрэлтэт яндан хоолой


penstock


напорный трубопровод

A closed conduit or pipe for conducting water to the powerhouse.

Source https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms

түрэлтэт яндан хоолой


force main


напорный трубопровод

түрэлтэт яндан хоолой


flow pipe


напорный трубопровод

түрэлтэт яндан хоолой


pressure pipe


напорный трубопровод

түрэлтэт яндан хоолой


pressure pipeline


напорный трубопровод

Зураг