УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт хоолойн хаалт (УЦС)


inlet valve


затвор напорного трубопровода (ГЭС)

түрэлтэт хоолойн хаалт (УЦС)


intake valve

Зураг