УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт хоолойн хаалт


penstock gate


задвижка напорного трубопровода

түрэлтэт хоолойн хаалт


discharge valve


задвижка напорного трубопровода

түрэлтэт хоолойн хаалт


penstock valve


затвор напорного трубопровода (ГЭС)

Зураг