УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт хоолой


head conduit


напорный водовод

түрэлтэт хоолой


pressure conduit


напорный водовод

түрэлтэт хоолой


pressure manifold


напорный трубопровод

түрэлтэт хоолой


discharge pipe


напорный патрубок

Зураг