УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт сан (УЦС, насос станц)


head pond


напорный бассейн

түрэлтэт сан (УЦС, насос станц)


head pond


напорный бассейн

түрэлтэт сан (УЦС, насос станц)


headwater pond


напорный бассейн

Зураг