УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт сан (УЦС)


intake basin


напорный бассейн (ГЭС)

түрэлтэт сан (УЦС)


delivery chamber


напорный бассейн (ГЭС)

Зураг