УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт сан


afterbay


напорный бассейн

түрэлтэт сан


forebay


напорный бассейн

түрэлтэт сан


penstock forebay


напорный бассейн

түрэлтэт сан


elevated reservoir


напорный бассейн

түрэлтэт сан


elevated storage


напорный бассейн

түрэлтэт сан


overhead storage water tank


напорный резервуар

Зураг