УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтэт богино хоолой


delivery pipe


напорный патрубок

түрэлтэт богино хоолой


pressure tube


напорный патрубок

Зураг