УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтийн хоолой


penstock


напорный трубопровод

түрэлтийн хоолой


pressure conduit


напорный водовод

Зураг