УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтийн ган


head reservoir


напорный резервуар

түрэлтийн ган


head reservoir


напорный резервуар

Ус түгээгүүрийн сүлжээнд усны түрэлт буй болгож, түүнийг тогтоон барьж байх ган.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.239

Зураг