УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтгүй яндан хоолой


free-flow conduit


безнапорный трубопровод

түрэлтгүй яндан хоолой


nonpressure conduit


безнапорный трубопровод

түрэлтгүй яндан хоолой


free-flow pipe


безнапорный трубопровод

Зураг