УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтгүй цамцаал


downstream face


безнапорная грань, низовая грань

түрэлтгүй цамцаал


downstream face


безнапорная грань, низовая грань

Ус хаах зориулалтын боомт ба далангийн доод бьеф дэх гадаргуу.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006 х.239

Зураг