УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтгүй хоолой


free-flow conduit


безнапорный водовод

түрэлтгүй хоолой


nonpressure conduit


безнапорный водовод

Зураг