УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрэлтгүй түнээл


free-flow tunnel


безнапорный туннель

түрэлтгүй түнээл


free-level tunnel


безнапорный туннель

Зураг