УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түрлэгийн цахилгаан станц


tidal electric station


приливная элекростанция

Далайн долгионы түрлэг, таталтын усны эрчим хүчийг ашигладаг усан цахилгаан станц.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

түрлэгийн цахилгаан станц


tidal power station


приливная электростанция, ПЭС

Зураг