УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түргэн урсгуур


inclined drop


быстроток

түргэн урсгуур


inclined drop


быстроток

түргэн урсгуур


steep flume


быстроток

түргэн урсгуур


steep-sloped flume


быстроток

түргэн урсгуур


chute


быстроток

түргэн урсгуур


inclined drop


быстроток

түргэн урсгуур


rapid


быстроток

түргэн урсгуур


chute


быстроток

Хүлцэх хэмжээнээс илүү гарсан налуу болон хурдтай урсгал усны хэсэг дээр онгоц буюу бэхэлгээтэй суваг байдлаар байгуулсан гидротехникийн барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.237

түргэн урсгуур


inclined drop


быстроток

Хүлцэх хэмжээнээс илүү гарсан налуу болон хурдтай урсгал усны хэсэг дээр онгоц буюу бэхэлгээтэй суваг байдлаар байгуулсан гидротехникийн барилга.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.237

Зураг