УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түр хашлага


flashboard


заграждение

түр хашлага


temporary flashboard


временное заграждение

түр хашлага


flood board


заграждение

Зураг