УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түр арал


sediment accumulations in the river channel


осередки

түр арал


sediment accumulations in the river channel


осередки

Голын гулдрилд товойн гарч, усаар хүрээлэгдсэн хагшаасын хуримтлалаас бүрдэх хөдөлгөөнт түр арал буюу элсэн хунгар.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.237

Нэмэлт тайлбар

Ихэвчлэн ургамлан бүрхэвчгүй бөгөөд гонзгор хэлбэртэй байна. Түр арал байнга үүсэх тохиолдолд түүнийг ургамалжуулснаар харьцангуй тогтвортой бөгөөд усанд бараг автдаггүй арал болгож болно.

Зураг