УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түнээл


gallery


туннель

түнээл


heading


туннель

түнээл


tunnel


туннель

түнээл


tunnel


туннель, тоннель

Газар нүхэлж байгуулсан бөгөөд битүү хүрээлэн эмжсэн хөндлөн огтлолтой ус дамжуулах байгууламж. Түнээл нь түрэлттэй ба түрэлтгүй байж болно.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.237

Зураг