УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түвшин хэмжүүр


level gauge


уровнемер

Усны түвшин хэмжихэд зориулсан багаж, харуулын төхөөрөмж

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.1.1.88

түвшин хэмжүүр


gauge


уровнемер

түвшин хэмжүүр


water-level meter


уровнемер

түвшин хэмжүүр


water-level metre


уровнемер

Усны түвшинг хугацаанаас хамааруулан хэмжиж бүртгэх, эсвэл автоматаар бичих багаж, хэрэгсэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.235

Зураг