УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

түвшин тохируулуур


water level regulator


регулятор уровня

түвшин тохируулуур


water level regulator


регулятор уровня

Шингэний түвшинг автоматаар зохицуулж байх багаж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.235

Зураг