УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэнцүүлэх сан (УЦС)


equalizing basin


выравнивающий бассейн

тэнцүүлэх сан (УЦС)


surge regulator


уравнительный резервуар (ГЭС)

тэнцүүлэх сан (УЦС)


surge tank


уравнительный резервуар

Зураг