УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэнцүүлэх сан УЦС


surge pipe


уравнительный резервуар (ГЭС)

тэнцүүлэх сан УЦС


conduit regulator


уравнительный резервуар (ГЭС)

Зураг