УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэнцүүлэх сан


equalizing reservoir


контррезервуар

тэнцүүлэх сан


equalizing reservoir


выравнивающий бассейн (ГЭС)

тэнцүүлэх сан


retaining reservoir


выравнивающий бассейн

Зураг