УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэнцүүлгийн дээд хаалга


upper gate


верхние ворота

тэнцүүлгийн дээд хаалга


upstream gate


верхние ворота

Зураг