УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэнцвэржүүлсэн хавтгай хаалт


balanced gate valve


уравновешенный игольчатый затвор

тэнцвэржүүлсэн хавтгай хаалт


balanced-disk valve


уравновешенный дисковая затвор

Зураг