УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэнцвэржүүлсэн хаалт


counter-balanced gate


уравновешенные затвор

тэнцвэржүүлсэн хаалт


balanced valve


уравновешенная задвижка

Зураг