УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тэвш дүрст шпунт


deep-arch sheet pile


корытообразный шпунт

тэвш дүрст шпунт


shallow-arch sheet pile


корытообразный шпунт

Зураг