УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

туслах эдэлбэрийн талбай


right-of-way zone


площадь отчуждения

туслах эдэлбэрийн талбай


right-of-way zone


площадь отчуждения

Барилгын ба ашиглалтын ажлын хэрэгцээг оролцуулан усны аж ахуйн болон бусад барилга байгууламжид (байшин, тусгай байгууламж, хамгаалалтын бүс гэх мэт) зориулан олгосон газар.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.234

Зураг