УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

туслах ус хаюур


auxiliary spillway


дополнительный водосброс

туслах ус хаюур


secondary spillway


дополнительный водосброс

Зураг