УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

туслах турбин


station-service turbine


вспомогательная турбина

туслах турбин


station-service turbine


вспомогательная турбина

УЦС-ийн өөрийнх нь цахилгаан хэрэглээг хангахад зориулсан турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.234

Зураг