УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

туслах далан


auxiliary dam


вспомогательная дамба

туслах далан


auxiliary dike


вспомогательная дамба

Зураг