УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

турбины хонгил


turbine pit


турбинная шахта

турбины хонгил


turbine pit


турбинная шахта

Босоо турбины гавал болон генераторын хоорондох ханаар хүрээлэгдсэн битүү орон зай.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.232

Зураг