УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тунгаах сан


settling reservoir


отстоный бассейн

тунгаах сан


settling vat


отстойный резервуар

тунгаах сан


settling vat


отстойник

Зураг