УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тунгаагуур


setting basin


отстойник, хвостохранилище

Усны булингар, хагшаасыг тунгаах гидротехникийн байгууламж

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.80

тунгаагуур


desilt(ing) basin


отстойник

тунгаагуур


settling basin


отстойник

тунгаагуур


sediment bulb


отстойник

тунгаагуур


desilter


отстойник

тунгаагуур


elutriator


отстойник

тунгаагуур


sedimentation reservoir


отстойник

тунгаагуур


settler


отстойник

тунгаагуур


mud settler


отстойник

тунгаагуур


mud sump


отстойник

тунгаагуур


sedimentation tank


отстойник

Sedimentation tank, also called settling tank or clarifier, component of a modern system of water supply or wastewater treatment. A sedimentation tank allows suspended particles to settle out of water or wastewater as it flows slowly through the tank, thereby providing some degree of purification.

Source Britannica

тунгаагуур


sand trap


отстойник

тунгаагуур


settling vessel


отстойник

тунгаагуур


settling basin


отстойник

тунгаагуур


settling basin


отстойник

Хүндийн хүчний тунгаалтаар ус тунгагжуулах байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.226

тунгаагуур


sedimentation basin


отстойник

Хүндийн хүчний тунгаалтаар ус тунгагжуулах байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.226

Basin exhibiting subsidence and consequent infilling by sedimentation. As the sediments are buried, they are subjected to increasing pressure and begin the process of lithification.

Source EcoLexicon

тунгаагуур


settling basin


бассейн отстойный

тунгаагуур


settling basin


отстойник

Зураг