УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тулгуурын усан цахилгаан станц


buttress water power station


бычковая ГЭС

тулгуурын усан цахилгаан станц


pier head power station


бычковая ГЭС

Зураг