УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тулгуурт хаалт


vertical-type gate


стоечный затвор

тулгуурт хаалт


vertical-type gate


затвор со стойками

Зураг