УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тулгуур (яндан хоолойн)


supporting pier


опора

тулгуур (яндан хоолойн)


saddle


опора

Зураг