УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тулгуур (гүүр-боомт)


abutment


сопряжение

тулгуур (гүүр-боомт)


abutment wall


сопряжение

Зураг