УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тулааст хана


buttress


контрфорс

тулааст хана


buttress wall


контрфорсная стенка

Зураг