УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тулаас хана


abamurus


контрфорс

тулаас хана


abamurus


контрфорс

Зураг