УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тохируулгат ус хаюур


gate-controlled spillway


регулируемый водосброс

тохируулгат ус хаюур


gate-type spillway


регулируемый водосброс

Зураг