УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тохируулгат тэнцүүлэг


offtake regulator


шлюз-регулятор

тохируулгат тэнцүүлэг


check sluice


шлюз-регулятор

Зураг