УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тохируулгагүй хаалт


non-controlling gate


нерегулируюший затвор

тохируулгагүй хаалт


non-controlling gate


нерегулируюший затвор

Хаах, нээх гэсэн зөвхөн хоёр байрлалд ажиллах хаалт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.216

Зураг