УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тохируулах хаалт


field gate


щит-регулятор

тохируулах хаалт


flow control gate


регулирующий затвор

тохируулах хаалт


register gate


регулирующая задвижка/затвор

тохируулах хаалт


control valve


регулирующая задвижка

тохируулах хаалт


regulating valve


регулирующий затвор

тохируулах хаалт


regulating gate


регулирующий затвор

тохируулах хаалт


regulating valve (gate)


регулирующий затвор

Усны барилгаар дамжин гарч буй усны зарцуулгыг тохируулахад зориулсан хаалт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.218

Зураг