УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

тосгуур нүх


sunk basin


зумпф

тосгуур нүх


sump gully


зумпф

тосгуур нүх


kettle


зумпф

тосгуур нүх


sinkhole


зумпф

тосгуур нүх


sump


зумпф

Зураг