УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

томсгосон сал


towing boom float


кошель

Бэлтгэсэн модыг (гуалинг) саллан урсгаж тээвэрлэх зорилгоор хооронд нь уян холбоосоор хөндлөн бэхэлсэн хөвмөл битүү хашлагаар (дугуй буюу зууван хэлбэртэй) хөвөөлөн урсгаж буй саллагааны нэг багц.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.213

томсгосон сал


raft


плот

Салын нэгж хэсгүүдийг тодорхой дэс дараалал, хэлбэр, хэмжээтэйгээр усан тээврийн татлага, хэрэгслийн тусламжтайгаар хооронд нь холбон бэлтгэсэн ачааны цуваа. Түүнийг хөвүүлэн чирч тээвэрлэх нөхцлөөс хамааруулан голын цуваа сал, нуурын цуваа сал, тэнгисийн цуваа сал гэж ялгадаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.213

Зураг