УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

том усан цахилгаан станц


large hydroelectic station


крупная ГЭС

том усан цахилгаан станц


large hydroelectic station


крупная ГЭС

50-100 Мвт-аас дээш хүчин чадалтай УЦС.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.212

Зураг