УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

толгойн цөөрөм


head of water


головной пруд

толгойн цөөрөм


head of pond


головной пруд

Боомтоос доошхи загас үржүүлгийн бусад цөөрмүүдийг усаар хангах зориулалттай тэргүүлэх цөөрөм.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.212

Зураг