УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

толгойн байгууламж


head


головное сооружение

толгойн байгууламж


heading


головное сооружение

Зураг